Edwards Alexi Laiho Scythe-2009Children of Bodom, Scythe, , , Floyd Rose Original , EMG . :)

-2009
: Thin U
//: 305
//: 42
//: 57
//: 20
//: 22
:
: , 3
:
:
//: 25,5
: 24 XJ
: Scythe
: ,
:
: Gotoh
:
: Floyd Rose Original
: EMG-HZ F-H2
: